Kontakt

DOZ Fundacja dbam o zdrowie Siedziba:

03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11

Biuro: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3 (wyłączny adres do korespondencji)

telefon: 42 200 75 50 fax: 42 200 78 99

e-mail: fundacja@doz.pl

NIP 524-26-19-349

REGON 141079156

KRS 0000286305

Elżbieta Łacina Członek Zarządu Fundacji

e-mail: elzbieta_lacina@pelion.eu tel. 42 200 74 64

Gabriela Kwestarz-Biczysko Menadżer Projektów Społecznych

e-mail: gabriela_kwestarz-biczysko@fundacjadoz.pl tel. 42 200 78 91

Zbigniew Szewczyk Kierownik Biura Fundacji

e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacjadoz.pl tel. 42 200 75 50

Konto bankowe prowadzone w ING Banku Śląskim S.A.

rachunek bieżący – 91 1050 0086 1000 0023 2186 3413,

rachunek walutowy – PL 45 1050 0086 1000 0090 3111 1256 EUR

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Inspektora znajdują się poniżej. Adres korespondencyjny: DOZ Fundacja dbam o zdrowie, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych lub IOD. Adres e-mail: fundacja@doz.pl

Obowiązek informacyjny DOZ Fundacji dbam o zdrowie:

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informujemy, iż:
1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DOZ Fundacja dbam o
zdrowie z siedzibą przy ul.Kupieckiej 11, (03-046 Warszawa), Biuro w Łodzi przy ul.Zbąszyńskiej 3,
(91-342 Łódź), telefon: (+48) 42 200 75 50,
2. podane przez Panią/Pana dane osobowe, tj. imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, stanowisko, firma/instytucja/redakcja (nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail,
adres strony internetowej) będą przetwarzane w następujących celach: przesyłanie
korespondencji związanej z bieżącą działalnością, projektami i wydarzeniami organizowanymi
przez Administratora;
3. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f tj.
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. komunikacja i kreowanie
pozytywnego wizerunku Administratora;
4. podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom
dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz
podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych.
5. podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez
Administratora bieżącej działalności wymagającej realizacji celu o jakim mowa w ust. 2;
6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich
przetwarzania;
7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach
związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych na
adres tradycyjny biura DOZ Fundacji (wyłącznie do korespondencji): DOZ Fundacja dbam o
zdrowie, w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej 3, lub adres poczty elektronicznej:
fundacja@doz.pl