11-03-2015

IV Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja "Dbam o Zdrowie" ma przyjemność ogłosić kolejną edycją Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Pula środków w tej edycji konkursu wynosi aż 1,7 miliona złotych!

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to najważniejszy z projektów naszej Fundacji. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między osobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Granty
Pula środków przewidzianych na granty: 1.700.000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: 10.04.2015 r. (decyduje data wpływu do Fundacji)

Szczegółowe informacje w zakładce Granty.