21-04-2015

IV Konkurs Grantowy rozstrzygnięty!

94 organizacje pozarządowe otrzymają granty na roczne projekty wspierające osoby chore, w trudnej sytuacji materialnej. W ciągu roku do potrzebujących z budżetu Fundacji "Dbam o Zdrowie" trafi łącznie 1,7 mln złotych.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! co roku skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej, które wspierają bądź zamierzają wspierać osoby potrzebujące w zakupie leków i środków medycznych.

Każdy z nadesłanych wniosków przeszedł weryfikację formalną. Na tym etapie Fundacja odrzuciła dwa wnioski, nie spełniające wymogów zawartych w regulaminie. Po przejściu pozytywnej oceny formalnej wnioski poddane zostały wnikliwej weryfikacji merytorycznej, która podzielona została na dwa etapy. W pierwszym z nich wnioski zostały przeczytane, wprowadzone do bazy oraz ocenione przez pracowników Fundacji, pod kątem każdego z pięciu kryteriów merytorycznych, czyli:
a) doświadczenia i potencjał Wnioskodawcy w realizacji projektów
b) rzetelność i trafność przygotowanej diagnozy potrzeb Beneficjentów Końcowych oraz skuteczność metod dotarcia do Beneficjentów Końcowych Projektu
c) słuszność kalkulacji budżetu Projektu w stosunku do liczby Beneficjentów Końcowych
d) wiarygodność zakładanych rezultatów Projektu dla Beneficjentów Końcowych i Wnioskodawcy
e) wpływ przewidywanego stopnia zaangażowania partnerów na powodzenie przeprowadzenia Projektu

Za każde z kryterium wniosek mógł otrzymać od 0 do 2 punktów
a)    0 punktów oznaczało brak spełnienia kryterium
b)    1 punkt oznaczał częściowe spełnienie kryterium
c)    2 punkty oznaczały całkowite spełnienie kryterium
Każdy Wniosek otrzymać mógł zatem maksymalnie 10 punktów.

Do drugiego etapu weryfikacji merytorycznej Fundacja powołała specjalną Komisję Konkursową, składającą się z niezależnych ekspertów, których wiedza i doświadczenie znacznie pomogły w ostatecznej ocenie wniosków. Komisja Konkursowa odbyła się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w biurze Fundacji w Łodzi. W składzie komisji weszli: Małgorzata  Różycka (Wolontariusz Roku Fundacji Dbam o Zdrowie), Anna Janicka  (Prezes Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach), Anna Biendara (Członek Rady Nadzorczej Fundacji),  Agata Tomaszewska (Koordynator Projektów, Forum Darczyńców w Polsce) oraz Elżbieta Łacina  (Wiceprezes Fundacji „Dbam o Zdrowie).

Po dyskusji skład Komisji Konkursowej zwykłą większością głosów zdecydował o zatwierdzeniu oceny dokonanej prze pracowników Fundacji.

Granty przyznane zostały Wnioskom według uzyskanej punktacji. Wnioski Organizacji z sumą punktów 10, 9 i 8 otrzymały grant w wysokości 50% wartości budżetów projektów. Takie granty otrzymało 51 organizacji, a ich łączna kwota wyniosła 1,2 mln złotych.

Pozostałe wnioski – z sumą punktów równą 7, 6 i 5 otrzymają granty w wysokości 40% wartości Projektów. Ostateczna kwota grantu zostanie ustalona po rozmowie z Organizacją, która zdecyduje czy grant liczony będzie od całej wartości budżetu wskazanego we wniosku, czy też stanowić będzie proporcję do wkładu własnego finansowego Organizacji. Grupę tę tworzą 43 organizacje.

Projekty zgłoszone podczas tegorocznej edycji konkursu realizowane będą przez organizacje od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r., czyli, po raz pierwszy, w systemie całorocznym.

Poniżej załączamy pliki z wykazem Laureatów Konkursu Grantowego.

To na co zwróciliśmy uwagę, to bardzo wyskoki poziom przygotowania wniosków przez niektóre organizacje, przystępujące do konkursu po raz pierwszy. Cieszy również fakt, że tegoroczne projekty były dla wielu organizacji kontynuacją działań, podjętych w latach ubiegłych. Uroczyste spotkanie wszystkich Laureatów tegorocznych grantów odbędzie się 30 kwietnia w Łodzi.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i wierzymy w owocną współpracę!